Image not available

Skorzystaj z aplikacji FaniMani kupując w Internecie.
To Ciebie nic nie kosztuje a dla nas będzie dużym wsparciem.
Więcej na www.fanimani.pl

O Fundacji

Rekreacja umysłowa i sporty oparte na pracy umysłu są równie ważne dla prawidłowego rozwoju człowieka, co ćwiczenia fizyczne. Niestety w obecnych czasach można dostrzec pewien rozdział pomiędzy kulturą fizyczną, która należy do sfery sportu, rozrywki, a także zachowań prozdrowotnych, a wysiłkiem umysłowym, który lokowany jest w sferze przykrego obowiązku, pracy zawodowej, nauki szkolnej. Fundacja UMYSŁ została powołana w 2012 r. wobec potrzeby pracy nad istotną zmianą społeczną, polegającą na tym, aby ćwiczenia umysłowe były postrzegane jako zabawa, rozrywka czy sport i weszły do codziennego rozkładu dnia wszystkich Polaków. Uważamy, że codzienna gimnastyka umysłu jest równie niezbędna, jak codzienna porcja ćwiczeń fizycznych, co ma kolosalny wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Naszą pracę pragniemy poświęcić twórcy genialnie prostej a jednocześnie wymagającej ciągłych ćwiczeń gry planszowej - scrabble. Alfred Butts był nie tylko twórcą scrabble - był także człowiekiem, którego postawa i konsekwencja w działaniu zasługują na uhonorowanie.

Wyciąg ze statutu Fundacji "Umysł" im. Alfreda Buttsa II Cele i formy działania fundacji

§ 9

Cele Fundacji obejmują zadania społecznie użyteczne pożytku publicznego krzewienia kultury umysłowej w każdym zakresie:

- Działanie na rzecz kultury i higieny umysłowej w tym zarówno na rzecz sportu kwalifikowanego jak i rekreacji umysłowej oraz profilaktyki zdrowia psychicznego.
- Wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
- Mobilizacja wszystkich grup społecznych do utrzymania oraz podnoszenia sprawności umysłowej, w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
- Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.
- Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji umysłowej i sportu, Prowadzenie działalności szkoleniowej wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.

§ 10

Fundacja realizuje cele poprzez:

- Prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jednostki w tym równouprawnienia sprawności fizycznej i umysłowej.
- Realizację projektów szkoleniowych dla instruktorów sportu i rekreacji umysłowej,
- Popularyzację idei wprowadzenia gier umysłowych do szkół,
- Prowadzenie działalności poradniczej w zakresie rozwoju umysłowego,
- Realizację programów promocyjnych, edukacyjnych i zdrowotnych ukierunkowanych na rozwój i utrzymanie sprawności umysłowej,
- Animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych charakteryzujących się czynnym udziałem odbiorcy,
- Propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii świata,
- Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie zgodnym z celami statutowymi fundacji, Organizowanie imprez (turniejów, festynów, festiwali i innych) których celem jest popularyzacja rozrywek umysłowych,
- Promocję sprawności i rozwoju umysłowego oraz zrównoważonego rozwoju człowieka,
- Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz kultury i higieny umysłowej,
- Promowanie idei uhonorowania Alfreda Buttsa i jego dzieła,
- Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz wszechstronnego, ustawicznego i zrównoważonego rozwoju jednostki,
- Aktywizację ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego,
- Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.